CO JE GENERÁLNÍ ZPOVĚĎ?

 Generální zpověď bychom mohli srovnat s generálním úklidem v domácnosti. I když pravidelně poklízíme, přijde jednou chvíle, kdy je zapotřebí udělat generální úklid. Je to tedy taková tlustá čára za naší minulostí. Není to zpověď, při které je zapotřebí vyhledat generálního vikáře, ale okamžik spojený s důležitými okolnostmi života. Je významným mezníkem v duchovním životě, uzavřením starého a otevřením nového životního období s Bohem.

Obvykle se koná při velkých životních událostech jako je vstup do manželství, kněžství, do řehole a podobně. Často ji lidé vykonávají, když jsou těžce nemocní nebo na sklonku života v touze předstoupit před Boha s čistým srdcem. Ale může nastat i situace, kdy je přímo vyžadována - pokud byly předchozí zpovědi s morální jistotou neplatné, např. zamlčením těžkého hříchu, chybějícím předsevzetím o polepšení se v důležitých věcech, chybějící lítostí nebo pokud nebylo vykonáno zadostiučinění za způsobené škody. Je potřebná i tehdy, pokud máme pochybnosti o kvalitě přechozích zpovědí, mnohdy v kombinaci se zanedbávaným křesťanským nebo duchovním životem. Naopak je škodlivá pro skrupulanty, tj. pro lidi úzkostlivé v duchovním životě. Je škodlivá také v případě, že člověk nevěří v Boží milosrdenství a pochybuje o odpuštění hříchů.

Rozezná­váme generální zpověď životní a parciální (částečnou, obvykle od poslední generální zpovědi). Životní generální zpověď vykonáváme tehdy, pokud k ní přistupujeme poprvé a vyznáváme při ní hříchy z celého svého života. Neliší se od ostatních způsobem rozhřešení, ale přípravou a samotnou zpovědí. Pokud se pro takovou zpověď rozhodneme, je zapotřebí věnovat dostatek času přípravě, vícero dní. Nemá být výčtem všech přestupků, které jsme v dosavadním životě udělali a ani by to nebylo možné. Měli bychom v ní reflektovat svůj život, vyznat to, co tíží naše svědomí a určitě neopomenout těžké hříchy, které jsme dosud nevyznali. Je velmi vhodné ji spojit s duchovní obnovou. Mnohdy právě setkání zaměřené na prohloubení duchovního života vede ke generální zpovědi jako počátku nového vztahu s Bohem. Před takovou zpovědí je vhodné se dopředu domluvit se zpovědníkem na vhodném termínu, protože 10 minut přede mší svatou určitě stačit nebude. Dají se využít i duchovní akce, například vícedenní duchovní obnovy, při kterých bývá zajištěna zpovědní služba.

 (Zdroj: časopis Immaculata 4/2020, č. 167; www.vira.cz; www.katolik.cz, www.signaly.cz)