JEŽÍŠŮV KŘEST

Proč se Ježíš nechal pokřtít, když byl počat bez prvotního hříchu?

Pán Ježíš se přijetím křtu ztotožnil s námi hříšníky a my se křtem spojujeme s Ježíšem. Posláním Božího Syna byla účast na našem životě. Někteří vykladatelé zde vidí možnost i zástupného projevu kajícnosti za národ.

Pán Ježíš nepotřeboval křest, je vtělený Boží Syn. Nepotřebuje žádnou formu očisty a odpuštění. Jeho křest v Jordánu je výrazem pokory, se kterou se sklání k nám hříšným. Vyjadřuje nám tím láskyplnou solidaritu. Samotný křest je zjevením Boží Trojice - do té doby nebyla takto známa. Učedníci poznávají, že On je slíbený Mesiáš, Boží Syn.

(zdroj www.catholica.cz, výtah z kázání P. Drobného)