KDO JE JÁHEN A CO ZNAMENÁ PRO FARNOST

Jistě mnozí z nás postřehli, že je čím dál méně kněží v katolické církvi a ještě méně studentů teologie a kandidátů na kněžství. Z toho důvodu se spousta farností slučuje a bude slučovat čím dál víc. Co pro to můžeme udělat?

V první řadě se můžeme modlit všeobecně za nové kněze a stejně tak i za své vlastní děti a správnou volbu jejich životního povolání.

V druhé řadě existuje další možnost, jak mohou farnosti fungovat i bez kněze. A to je trvalé jáhenství.

Jáhenství je jedna z nejstarších a zároveň nejnovějších služeb v církvi. Již v Novém zákoně se mluví o jáhnech (1 Tim 3,8-13; Flp 1,1). Časem ale tato služba ztratila svou funkci, až teprve 2. vatikánský koncil znovu objevil její hodnotu. V prvotní církvi hrálo jáhenství důležitou roli. Stalo se jedním ze tří stupňů hierarchie. Jáhni byli nejbližšími spolupracovníky biskupa a měli v jeho jménu pečovat o lidské vztahy. Na počátku 5. st. začalo jáhenství upadat. Činnost jáhna, která měla podporovat hlavně skutky milosrdenství, byla vytěsňována vznikem domovů a útulků. Zbývala tak především liturgická funkce. To přispělo k tomu, že jáhenství jako trvalá služba nakonec úplně vymizelo. Zůstalo jen jako předstupeň ke kněžské službě. Teprve 2. vatikánský koncil vyslovil touhu obnovit jáhenství jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň.

A jak vypadá jáhenství dnes? Rozlišujeme jáhny - kandidáty kněžství a jáhny trvalé. Ti první vykonávají tuto službu jen určitý čas, zpravidla rok. Potom jsou vysvěceni na kněze. Jak vyplývá z logiky věci, trvalí jáhni jsou jáhny natrvalo. Můžou být svobodní i ženatí, v druhém případě jsou svěceni jen se souhlasem manželky. Před svěcením procházejí čtyřletou formací a musí absolvovat vysokoškolské teologické studium. 

Být jáhnem je tedy svátost, ale navíc obrovská služba a oběť. Kněz a jáhen mají být v neustálém dialogu a spolupráci. Trvalí jáhnové spolupracují při liturgii, pastoraci, sociálních a charitních dílech. Mohou křtít, oddávat, pohřbívat, vést bohoslužby Slova a podávat Eucharistii, připravovat ke křtu, biřmování, manželství, učit náboženství, konat výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání, nosit Eucharistii nemocným a asistovat při mši svaté.

Z důvodu nedostatku kněží zastupují jáhni také funkci materiálních administrátorů farností. Jáhen má v takovém případě na starosti veškerou mimoliturgickou farní agendu. Z pastoračních potřeb může zajišťovat jen některé (sloužit bohoslužby slova, křtít, oddávat,...), a proto do takové jáhnem spravované farnosti bývá ustanoven i kněz, který zajišťuje to, co jáhen konat nemůže - tj. sloužení mší svatých, pomazání nemocných a zpovídání.

Kněz a jáhen se rovněž odlišují způsobem života, především když je jáhen ženatý a má rodinu. K dosažení trvalého jáhenství vedou následující požadavky: žádost diecézního biskupa o svěření této služby, čtyřletá formace, teologické vzdělání na VŠ, věk 35-55 let, a v případě ženatého kandidáta i souhlas manželky. Je obvyklé, že trvalí jáhni vykonávají i své občanské povolání.

(zdroj www.katolik.cz)

V naší farnosti se na post jáhna připravuje již 3. rok Milan Pospíšil. Studium teologie je vedle běžného zaměstnání a rodinných povinností jistě náročné. A služba jáhna velice zodpovědná.

Modleme se společně za Milana, i za další kandidáty jáhenství, aby měli dostatek sil, zdraví, vytrvalost a duchovní hloubku pro přijetí jáhenského svěcení. Pokud mají tuto službu vykonávat, náš Pán je jistě doprovodí až na konec této cesty.

V roce 2019 podal Milan se souhlasem své manželky žádost o přijetí mezi aspiranty jáhenství. 20. května 2022 přijal v brněnské katedrále od biskupa Vojtěcha Cikrle tzv. Lektorát. 30. září 2022 přijal v brněnské katedrále od biskupa Pavla Konzbula tzv. Akolytát. Teď už ho čeká jen jáhenské svěcení, které by se mohlo uskutečnit v září 2023.

Mysleme na něj v modlitbě a rozhlédněme se v našich rodinách, v našem okolí... nenašel by se mezi námi další kandidát, který by se vydal také na tuto cestu?