Synoda 2021-2023

22.10.2021

V naší farnosti se koná první synodální setkání v pátek 22.10. po mši svaté, 

tedy v 17:00 v kostele.

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova "společně na cestě". Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

První fáze synody začíná 17. října 2021 v každé diecézi na celém světě. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizvaní i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství, i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z Vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemných sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Již nyní Vám všem děkujeme za Váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: "Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný" (1Kor - 12, 7).

Vaši čeští a moravští biskupové