POŽEHNÁNÍ

 Náš život je plný slov. Slova mají velkou moc. Existují slova, která mohou druhé zranit, a dokonce přinést do života i prokletí. Naštěstí existují silnější slova, a to jsou slova požehnání. Žehnat může každý člověk, a to nejen jiné, ale také svolávat Boží požehnání na sebe. Žehnání je víc než jen modlitba, je to gesto, které má hlubší význam.

Posláním člověka je pomáhat druhým ke spáse. Nejhlubší požehnání, jakým nás obdařil Bůh, je přítomnost Krista v nás samých. Skrze Krista, tedy skrze vykoupení a odpuštění hříchů, jsme dostali dar velkého požehnání. Přes vykoupení nás Bůh osvobozuje od sil, které by nám chtěly uškodit.

Každý z nás je pro druhé požehnáním. Bůh to od nás očekává. Nemusíme kvůli tomu podávat nadlidské výkony. Jsme pro druhé požehnáním právě takoví, jací jsme, ve své jedinečnosti. Musíme se přestat podceňovat, Bůh nás vyvolil k tomu, abychom byli pramenem požehnání pro jiné.

Být požehnaný tedy znamená důvěřovat Bohu a kráčet životem s vědomím, že Bůh nás chrání před nebezpečím. Bůh dává člověku příslib: "budeš požehnáním" a je to ten nejkrásnější příslib, který může člověk dostat. Člověk je tedy požehnán a může být pramenem požehnání pro druhé.

Společnost potřebuje lidi, kteří jsou pramenem požehnání. Tito lidé mají blahodárný vliv na druhé a dávají naději. Být požehnaný znamená přijímat Boží lásku, která proměňuje člověka a činí jej pramenem lásky (požehnání) pro ostatní.

Požehnání je Božím příslibem, že život člověka je pod Boží ochranou. V požehnání se setkáváme s Bohem, který nám otvírá svou náruč.

Často si myslíme, že Boží požehnání přichází jen tehdy, když jsme úspěšní, když se nám daří. Ale požehnání se nám dostává tehdy a především tehdy, když jsme v koncích, kdy zakoušíme vlastní bezmocnost.

Dokážeme-li říci ano tomu, jací jsme, může se naše slabost a nedokonalost proměnit v pramen požehnání. Bůh nežehná dokonalému, ale nedokonalému, nežehná neporušenému, ale zlomenému.

Žehnat znamená chválit Boha za to, co nám dal a za okamžiky, kdy zasáhl do našeho života. On je zdrojem veškerého požehnání. K požehnání patří chvála toho, který je naším Stvořitelem, Vykupitelem a Spasitelem.

Pro každý druh požehnání je důležité

  • se vnitřně připravit a být otevřen pro Ducha svatého
  • vložit do požehnání veškerou svou lásku, péči a důvěru.

Jen tehdy budeme nástrojem Boha, skrze který bude proudit jeho láska k lidem.

ŽEHNÁNÍ SLOVY

Žehnáme, když řekneme něco dobrého. Požehnáním je i to, když o druhém člověku mluvíme něco dobrého před jinými. Požehnání přes slova má blahodárné účinky pro duši. Má sílu zlomit všechna slova, která nás zranila a která jsme slyšeli během svého života. Díky slovům může Boží požehnání proniknout do lidského srdce a dát nám prožít jeho blízkost, něhu, péči a lásku.

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽEM

Kříž je znamením spásy. Je znakem ochrany před zlem a působení Boží lásky, která se v člověku dotýká všeho a všechno proměňuje.

Je to znamení lásky. Ježíš za nás položil svůj život na kříži a miluje nás takové, jací jsme. Neexistuje nic, co by z této lásky bylo vyloučeno. Přes znak kříže jeho láska proniká přes vše, co mám a kým jsem.

Tento znak nám připomíná, že jsme Bohem požehnaní. Smíme svolávat na sebe jeho požehnání a žehnat jiným. Nemusíme dělat velké znamení kříže, stačí dát křížek na čelo blízké osobě.