PRVNÍ PÁTKY

Mše svaté o prvních pátcích jsou slavené ke cti NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. 

A co je jejich podstatou?


Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque:

"Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm".

Základy úcty k Ježíšovu Srdci pramení z Písma svatého, zvláště z evangelia sv. Jana. Ve druhé polovině 17. století byla církev pod vlivem různých myšlenkových proudů hlavně ve Francii zasažena přílišnou tvrdostí a přísností, takže věřící ztráceli důvěru i víru v Boha a téměř se odcizili přijímání svátostí, zejména eucharistie.

V té době se ve francouzském klášteře Navštívení v Paray-le-Monial zjevil Pán Ježíš sestře Markétě Marii Alacoque a řekl: "Toto je Srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo." Zároveň si stěžoval na nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku odpovídají lhostejností, chladem, nebo dokonce neúctou. Požádal ji, aby ona nahradila to, co druzí zanedbávají, zvláště ji povzbuzoval k přijímání eucharistie, jak často jen může, zejména na první pátky v měsíci. Také ji žádal, aby se zasadila o zavedení zvláštního svátku ke cti Jeho Srdce a to v pátek po oktávě Božího Těla.

Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k lásce a přátelství s Bohem, s Kristem. Je to naléhavá výzva i v dnešní době. Na nás je, abychom toto pozvání s vírou přijali a stali se radostí a útěchou Ježíšova Srdce. Smír, to je touha milujícího a vděčného srdce odpovídat láskou na lásku.

Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii Alacoque přislíbení nabízená všem ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce. Už po její smrti byla sestavena do známých 12 příslibů:

 1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.

 2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.

 3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.

 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.

 5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.

 6. Duše vlažné se stanou horlivými.

 7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.

 8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.

 9. Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.

 10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.

 11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci.

 12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

Z knihy Pavla Havláta Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci