Již v roce 1927 ustanovil Sv. otec Pius XI. na každou předposlední neděli v říjnu Světový den modliteb za misie, v České republice známý jako Misijní neděle. Tento den modliteb organizovaný Papežským misijním dílem šíření víry je spojen s finanční sbírkou, z níž se podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším. Oslavy misijní neděle začínají již v...

V naší farnosti se koná první synodální setkání v pátek 22.10. po mši svaté,

Modlitební společenství vzniklo spontánně a tvoří ji skupinka několika lidí různé věkové kategorie, kteří se chtějí společně modlit za farnost, rodiny a další prosby nebo díky. Setkávání probíhá jednou za měsíc v neděli v 17:00 v kostele. Konkrétní den bude upřesňován v ohláškách.

Dušičková pobožnost

Pobožnost za zemřelé se koná v neděli 31. října. Začneme v 16 hodin v kostele a pobožnost bude zakončena na hřbitově u hlavního kříže. Následovat bude výkrop hrobů. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Podmínky pro jejich získání:

 • sv. zpověď
 • sv. přijímání
 • modlitba na úmysl Svatého otce
 • vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu
 • pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. 

Od 1. listopadu do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. 

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat. 

Jarmark pro panenku

Letošní, již 13. ročník Jarmarku pro panenku, se bude konat 21. listopadu, o Slavnosti Krista Krále. Jarmark bude probíhat v Orlovně od 9 do 13 hodin. Ve 13:15 bude následovat beseda s otcem Jiřím Brtníkem z Letovic na téma právě probíhající synody v církvi.

Výtěžek z Jarmarku poputuje již tradičně na uhrazení ročních nákladů na vzdělávání Meridy z Ugandy, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. Dále přispějeme Radiu Proglas, TV Noe a fondu PULS (fond.biskupstvi.cz).

Výraznou změnou oproti uplynulým ročníkům Jarmarku bude zaměření prodeje pouze na výrobky (věnce, svícny, adventní kalendáře, perníčky, apod.). Nebudou již přijímány k prodeji použité oděvy a jiné věci. Pokud by byl zájem, zvažujeme uspořádání "farního bazaru" nebo sbírky oblečení pro charitu jako zvláštní akci.

Aktuální informace k termínům příprav na jarmark (zdobení perníčků, vyrábění věnců, apod.) najdete průběžně na webových stránkách farnosti www.farnostvisky.cz. Budeme moc rádi, když se zapojíte.

Synoda 2021-2023 - druhé setkání

Jistě jste již zaznamenali 10 tématických okruhů, nad kterými můžeme v rámci synodálních setkávání diskutovat. Věřím, že se shodneme na tom, že těchto deset okruhů je pro mnoho z nás složitých, těžko uchopitelných, nevíme si s nimi rady. A proto zapomeňme nyní na tato témata a zamysleme se nad jednou jedinou otázkou, která vystihuje celou synodu: 

"Jak se nám daří společně kráčet na cestě v rámci naší farnosti?" 

Slovo synoda i synodalita totiž znamená "společně na cestě". Církev není jen ve Vatikánu. Ale je v každé naší farnosti. A každý z nás je za tuto církev zodpovědný. 

Kdo by měl zájem diskutovat nad touto jedinou otázkou, přijďte:

KDY: 10.12. v 17:00 (po mši svaté)

KAM: do Mateřského centra v budově fary ve Vískách.

Koordinátorem synody v naší farnosti byla jmenována paní Ludmila Kohoutková.

Přibližný harmonogram setkání: 

 • 17:00 modlitba a uvedení do tématu 
 • 17:15 - 17:45 sdílení nápadů, problémů k tématu
 • 7:45-18:30 diskuze nad konkrétními problémy, tématy, o kterých budeme více mluvit na dalším setkání

Adventní duchovní obnova

V sobotu 18. prosince od 9 hodin proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou povede salesiánský kněz Jiří Baláš. 

Téma jeho duchovních vstupů bude inspirováno tímto citátem: "I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce." (Iz 11, 1). Na programu budou dvě půlhodinové přednášky (v 9 a v 10 hodin). 

O přestávkách bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo využít sociální zázemí či možnost malého občerstvení v prostorách Mateřského centra. 

Duchovní obnova bude zakončena mší svatou, která začne v 11 hodin v kostele sv. Michaela Archanděla.

Průvodce adventem 2021

 • Průvodce adventem v tištěné podobě naleznete v kostele v předsíni o 1. neděli adventní. 
 • Průvodce adventem lze stáhnout také jako aplikace v Google play nebo App store.

Adventní cesta 2021

V předsíni kostela si můžete každou adventní neděli vzít kartičku k letošní adventní cestě, která je zaměřena na péči o vztahy - k Bohu, k sobě, k druhým lidem. Kartičky pro děti obsahují úkoly tematicky navazující na nedělní evangelium, na kartičkách pro dospělé najdete podněty ke každodenní modlitbě. Třetí varianta kartiček je pro mládež a dospělé, kteří se nebojí i náročnějších výzev. Kdo se do adventní cesty jakkoli zapojí, může si na připravenou nástěnku pokaždé, když bude na mši svaté, připevnit srdíčko.

neděle, 2. ledna 2022 v 8:00

 • Druhá neděle po narození Páně

 • za všechny živé i zemřelé farníky 

pondělí, 3. ledna 2022

 • Nejsvětějšího jména Ježíš

úterý, 4. ledna 2022

 • (sv. Anděly z Foligna)

středa, 5. ledna 2022 v 16:30 (dětská mše sv.)

 • (sv. Telesfora)
 • za zemřelého P. Josefa Valouška

čtvrtek, 6. ledna 2022 v 16:00

 • Slavnost Zjevení Páně -  Svatých tří Králů
 • za Boží požehnání do nastávajícího roku pro živé rodiny Pospíšilovy a Kejíkovy, a na poděkování za přijaté dary

pátek, 7. ledna 2022 v 16:00

 • sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
 • První pátek v měsíci-Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • za nemocnou osobu

sobota, 8. ledna 2022

 • (sv. Severina)

neděle, 9. ledna 2022 v 8:00

 • Svátek Křtu Páně

 • za Jana Přichystala, manželku, syna, zetě, dvoje rodiče a za duše v očistci

Ohlášky 2. ledna 2022 - 9. ledna 2022

O vánočních bohoslužbách jste věnovali na opravy v naší farnosti: O slavnosti Narození Páně 7 740 Kč; V neděli o svátku Svaté rodiny 5150 Kč; Všem dárcům a dobrodincům Pán Bůh odplať.

O slavnosti Zjevení Páně bude svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy. Vezměte si, prosím, svoje nádoby s vodou, která bude rovněž posvěcena.

V pátek, 7. ledna, bude příležitost pro nemocné ve vísecké farnosti k přijetí svátosti smíření a eucharistie od 13:00 do 15:30.

Tříkrálová sbírka bude letos probíhat jako obvykle, při dodržení hygienických podmínek.

Setkání Ekonomické rady farnosti

Setkání ERF proběhne ve středu 16. února po mši svaté. 

Modlitby Matek

Několik maminek v naší farnosti se rozhodlo založit společenství Modliteb Matek. Budou rády, když se k nim přidají další maminky. Aby byla dobře pochopena podstata tohoto společenství, jeho síla a průběh, přijede k nám do farnosti národní koordinátorka Modliteb Matek Markéta Klímová, která vše přiblíží. 

Toto setkání proběhne v pátek 18. února po mši svaté v kostele nebo v Mateřském centru. Maminky z okolních farností jsou srdečně zvány.

  Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova se v naší farnosti Vísky u Letovic bude konat tuto sobotu 5. března 2022. Jelikož je první sobota v měsíci, začneme v 8:30 modlitbou růžence. V 9:00 začne duchovní obnova pod vedením otce Michala Polendy a bude zakončena v 11:00 mší svatou.

Sociální zázemí a drobné občerstvení bude zajištěno v průběhu celého dopoledne v prostorách Mateřského centra ve Vískách.

Adorace probíhají každou 3. neděli v měsíci od 17:00 v kostele sv. Michaela. 

Mohou mít různou podobu:

 • zcela tichá adorace
 • adorace proložená písní a čtením z Písma svatého
 • adorace se slůvkem pana faráře nebo někoho z farníků

Zde jsou konkrétní termíny adorací pro rok 2022:

 • 16. ledna
 • 20. února - výjimečně zrušeno
 • 20. března
 • 17. dubna
 • 15. května
 • 19. června
 • 17. července
 • 21. srpna
 • 18. září
 • 16. října
 • 20. listopadu
 • 18. prosince

Emailová reakce na sbírku na pomoc Ukrajině

Sobota 4. 6. 2022 22:17

Milí přátelé,

jsme cca 100 km před Bratislavou, na zpáteční cestě z Ukrajiny. Vše se podařilo a veškeré darované věci jsme předali otci Petrovi v Terešvě. Moc pozdravuje všechny, kdo se na této pomoci podíleli a je za ni velmi vděčný. Vyřiďte to, prosím, i ve svých farnostech.

Díky za veškerou vaši podporu.

Josef Kánský

Nedělní adorace

Každou neděli je v kostele sv. Michaela prostor k soukromé adoraci od 13:00 do 18:00. 

Zapisovat se můžete na list v předsíni kostela. 

5.6., 12.6. a 19.6.2022 výjimečně eucharistická adorace nebude.

Brigáda na výkop uzemnění pro hromosvod

V pondělí 18.7. bude od 15:30 hodin brigáda na výkop uzemnění pro hromosvod. Brigáda bude pokračovat v úterý a dle potřeby i ve středu. Následně firma, která bude nový hromosvod na kostele realizovat, položí zemnění (pokusíme se domluvit pokládku na čtvrtek nebo pátek).

Následně bude zapotřebí výkop zahrnout a zapravit rozebranou dlažbu i terén okolo kostela. Celá akce zabere více dní a budeme rádi za každou pomoc.

Bude zapotřebí následující nářadí: rýč, úzká lopata, krompáč ... ostatní operativně.

Vzhledem k tomu, že se zejména zapravovací práce budou časově realizovat dle připravenosti jednotlivých fází, bylo by vhodné, aby se brigádníci nahlásili u p. Milana Pospíšila, který vždy zašle aktuální informace na telefon v SMS nebo ideálně přes Viber.

Farní zájezd

V pátek 30. září v brněnské katedrále při večerní mši svaté v 17:30 přijme službu akolytátu pan Ing. Milan Pospíšil. Jsme všichni zváni k účasti. Na vývěsce v předsíni kostela je list, na kterém je možné se přihlásit k cestě autobusem do Brna a zpět. 

V pátek 30. září mše svatá ve Vískách nebude.  

Pastýřský list českých a moravských biskupů k postní době.

Pastýřský list biskupa Pavla Konzbula k postní době na YouTube.